Менаџмент

 

Генерален директор и претседател на управен одбор:

Никола Костов - дипломиран правник,

 

Управен одбор - членови:

 

Директор за патнички сообраќај

м-р Наташа Дионисијева - економски науки

Директор за маркетинг и продажба

д-р. Кире Диманоски - дипломиран сообраќаен инжeнер,

Директор за влеча и одржување на влечни средства,

Игор Коруноски, дипломиран машински инженер,

Директор за економски и финансиски работи,

м-р Димитрија Бошески - дипломиран економист,

Директор за товарен сообраќај,

Тане Стојкоски - дипломиран економист,

Директор на правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции

Божидар Цветковски - дипломиран правник,

 

 

Надзорен одбор - членови:

Бошко Димоски – дипломиран економист, вд. претседател

Александар Михајлоски - дипломиран правник,

Бојан Стоевски, дипломиран економист,

Исак Алији –професор по физика,

Зекирија Зекири - дипломиран машински инжeнер,

Александра Салапура- економист.