Менаџмент

 

Генерален директор и претседател на управен одбор:

Никола Костов - дипломиран правник,

 

Управен одбор - членови:

 

Директор за патнички сообраќај

д-р Кире Диманоски - дипломиран сообраќаен инжeнер,

Директор за маркетинг и продажба

Светлана Крстевска- дипломиран економист

Директор за влеча и одржување на влечни средства,

Игор Коруноски, дипломиран машински инженер,

Директор за економски и финансиски работи,

Александар Стојковски - дипломиран економист,

Директор за товарен сообраќај,

Тане Стојкоски - дипломиран економист,

Директор на правни работи, човечки ресурси и корпоративни функции

Јулијана Веригиќ - дипломиран правник,

 

Надзорен одбор - членови:

Бошко Димоски – претседател

Александар Михајлоски - член,

Исак Алиу – член,

Зекирија Зекири - член,

Марија Гудевска - член,

Бојан Стоевски - независен член,

Ефто Пејовски - независен член.