За прв пат после 1986 година Македонски железници ТРАНСПОРТ АД набави нови товарни вагони

СРЕЌЕН 9-ТИ АПРИЛ

МЖ Транспорт АД - Скопје на сите вработени и пензионирани железничари во Република Македонија им го честита 9-ти април - Денот на железничарите.

Спортски игри по повод 9-ти април - Денот на железничарите

Традиционално и оваа година железничарите од МЖ Транспорт АД - Скопје и ЈП МЖ Инфраструктура - Скопје со спортски натпревари го одбележуваат својот празник 9-ти Април - Денот на железничарите во Република Македонија.

На собраните железничари - спортисти им се обрати Оливер Деркоски, генерален директор на МЖ Транспорт АД - Скопје кој ги поздрави присутните и им го честита Денот на железничарите. Игрите за отворени ги прогласи Миле Јанакиески, министерот за транспорт и врски во Владата на Република Македонија. Тој пред присутните уште еднаш ги искажа заложбите на Владата во инвестирање во инфраструктурата и транспортот.

Инаку железничарите, организирани од синдикатите, своите сили ќе ги одмерат во мал фудбал, шах, табла и пикадо.

 

Проект за обнова на возен парк на Македонски железници

Назив на проект

Проект за обнова на возен парк на Македонски железници

Држава

Република Македонија

Сектор

Транспорт

Бр. на Проект

43997

Средства на финансирање

ЕБОР

Вид на договор

Набавка, консултантски услуги и работи

Вид на известување

Барање за прибирање на понуди

Датум на издавање

12.03.2014

Краен рок

28.04.2014

Ова Барање за прибирање на понуди се однесува на Генералното известување за набавки за овој Проект, кое е објавено во делот Можности за набавка на интернет страната од ЕБОР на 1-ви Јуни 2012 г. и е ажурирано на 15-ти Јули 2013 г.

Македонски железници Транспорт АД Скопје („МЖ-Т АД“), во понатамошен текст „Клиент“ планира да искористи дел од средствата од заемот од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР или Банка) за трошоци за Проектот за обнова на Македонски железници, кој е дел од Проектот за обнова на возниот парк на Македонски железници (Проект).

Повеќе...

Railways Fleet renewal Project new

Project name

Railways Fleet renewal Project

Country

Macedonia

Business sector

Transport

Project ID

43997

Funding source

EBRD

Type of contract

Supply, Consultancy Services and Works

Type of notice

Invitation for Tenders

Issue date

12.03.2014

Closing date

28.04.2014

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD Web Site, Procurement Opportunities on 1 June 2012 and updated on 15 July 2013.

Macedonian Railways Transport JSC Skopje (MRTJSC) hereinafter referred to as the Employer, intends to use part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the EBRD or the Bank) towards the cost of the Macedonian Railways Rehabilitation Project which forms part of the overall Macedonian Railways Fleet Renewal Project (the Project).

Повеќе...

Доделување на договор за Проектот за обнова на возниот парк на Македонски железници

Македонски железници ве известуваат дека е објавен резултатот од евалуацијата на понудите кои пристигнаа за Проектот за обнова на возниот парк на Македонски железници: Тендер за набавка на 150 нови товарни вагони, Бр. на оглас за набавка 7140-IFT-43997.

Македонски железници Транспорт АД - Скопје го додели договорот на понудувачот ЖОС Трнава A.С., Словачка, чија што соодветна и прифатлива понуда беше избрана за економски најповолна согласно тендерската документација. Цената на договорот, коригирана и изменета согласно Упатствата до понудувачите изнесува 13.208.750,00 ЕУР (тринаесет милиони двесте и осум илјади и седустотини педесет евра).

 

Notification of Award for the Macedonian Railways Fleet Renewal Project

Herwith, Macedonian Railways are pleased to publish the outcome of the Evaluation of Tenders submitted for the Macedonian Railways Fleet Renewal Project: Tender for the supply of new 150 freight wagons, Procurement Ref: 7140-IFT-43997.

Macedonian Railways JSC Skopje have awarded the Contract to the Tenderer ZOS Trnava A.S., Slovakia whose offer has been determined to be the lowest evaluated Tender and is substantially responsive to the TD. The Contract price, as corrected and modifield in accordance with the Instructions to Tenderers, amounts EUR 13.208.750,00 (thirteen million two hundred and eight thousands seven hundred and fifty Euros)