За прв пат после 1986 година Македонски железници ТРАНСПОРТ АД набави нови товарни вагони

Повторно вози брзиот воз за Битола

27.03.2015 год.

Од 1 април годинава повторно се воведуваат во редовен железнички сообраќај времено укинатите патнички возови 541 кој сообраќа на релацијата Скопје-Битола со тргнување од Скопје во 16,55 часот и возот 540 на релацијата Битола-Скопје кој од Битола тргнува во 5,18 часот.

Возовите ќе сообраќаат според важечкиот возен ред со тоа што (поради технолошка организација на сообраќајот) возот 541 (Скопје-Битола) за првпат во повторен сообраќај ќе се вклучи на 01.04.2015, а возот 540 (Битола-Скопје) на 2.04.2015.

Промотивно патување за млади

21.03.2015 год.

Денес, Никола Костов, генерален директор на Македонски железници Транспорт АД - Скопје и Марјан Спасески, директор на Агенцијата за млади и спорт, дополнително го активираа проетот за бесплатно патување со железницата (секој трет викенд во месецот), на лица помлади од 27 години.

За таа цел, со желба за промоција на железницата, група на млади заедно со Костов и Спасески со воз заминаа на кафе во Велес.

Амбасадорот на Република Словачка во МЖ Транспорт АД-Скопје

16.03.2015 год.

Денес, неговата екселенција Мартин Безак, амбасадор на Република Словачка во Македонија, беше во работна посета на Македонски железници Транспорт АД - Скопје. Во разговорот со Никола Костов, генералниот директор на акционерското друштво се разговараше за досегашната соработка со „ЖОС Трнава“ и испорачаните товарни вагони, но воедно се разговараше и за проширување на соработката со словачките производители на железнички влечни и влечни капацитети, односно за соработката со железниците во Република Словачка.

Барање за прибирање понуди

Број на оглас

7838-IFT-43997

Држава

Република Македонија

Сектор

Транспорт

Бр. на Проект

43997

Средства на финансирање

ЕБОР

Вид на договор

Стоки, работи и услуги за Проект

Вид на известување

Барање за прибирање на понуди

Датум на издавање

17 март 2015

Краен рок

29 април 2015 во 12:00 часот по локално време

Барање за прибирање на понуди

Ова Барање за прибирање на понуди се однесува на Генералното известување за набавки за овој Проект, кое е објавено на интернет страната од ЕБОР, Известување за набавки (www.ebrd.com) на 1-ви Јуни 2012 г., 15-ти Јули 2013 г. и 29-ти Јули 2014 г.

Македонски железници Транспорт АД Скопје („МЖ-Т АД“), во понатамошен текст „Клиент“ планира да искористи дел од средствата од заемот од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР или Банка) за трошоци за Проектот за обнова на Македонски железници, кој е дел од Проектот за обнова на возниот парк на Македонски железници (Проект).

Клиентот ги поканува сите квалификувани изведувачи да ги достават своите затворени понуди за договорот, кој ќе биде финансиран со дел од средствата на заемот:

Поправка на депо за одржување на возен парк од МЖ-Т АД, Скопје:

Депото за одржување се состои од следниве делови:
Хала 1: Ходник, работилници, хемиски лаборатории, простории за персоналот и тоалети;
Хала 2a: Сервисирање на дизел и електрични локомотиви;
Хала 2b: Сервисирање на дизел локомотиви;
Хала 3: Сервисирање на постоље и кран за постоље;
Хала 4a: Машинска работилница. Сервисирање на електромотор.  Помали машински уреди;
Хала 4b: Сервисирање на постоље;
Хала 5: Поправки на електромоторни возови (ЕМВ) и дизелмоторни возови (ДМВ).

За повеќе информации на следниов линк:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150317a.html

Повеќе...

INVITATIONS FOR TENDERS

Procurement ref.

7838-IFT-43997

Country

R. Macedonia

Sector

Transport

Project number

43997

Funding sources

EBRD

Contract type

Project goods, works and services

Notice type

Invitation for tenders

Issue date

17 March 2015

Closing date

29 April 2015 at 12:00 hrs Skopje time

INVITATION FOR TENDERS

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD Web Site, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 1 June 2012, 15 July 2013 and 29 July 2014.

Macedonian Railways Transport JSC Skopje (MRTJSC) hereinafter referred to as the Employer, intends to use part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the EBRD or the Bank)towards the cost of the Macedonian Railways Rehabilitation Project which forms part of the overall Macedonian Railways Fleet Renewal Project (the Project).

The Employer now invites sealed tenders from eligible Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

Rehabilitation of MRTJSC Rolling Stock Maintenance Depot, Skopje:

The maintenance depot comprises the following main sections:
Hall 1:   Corridor, workshops, chemical laboratories, staff amenities and wash facilities;
Hall 2a: Diesel and electric locomotives servicing;
Hall 2b: Diesel locomotives servicing;
Hall 3:   Bogie servicing and bogie lift;
Hall 4a: Machine shop, electromotor servicing, small machine tools;
Hall 4b: Bogie servicing;
Hall 5:   Electric Multiple Unit (EMU) and Diesel Multiple Unit (DMU) repairing.

For more information click on the following link:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150317a.html

Повеќе...

Инвестициска поправка на кушет вагон

МЖ Транспорт АД - Скопје, Подружница влеча на возови, за прв пат во своето досегашно работење спроведе реновирање на патнички вагон со легла, односно изврши инвестициска средна поправка на патнички кушет вагон од тип Bcll.

Инвестициската поправка на вагонот е направена согласно пропишаниот обем на работа за средна поправка, односно ревизија на патнички кушет вагони. Извршена е комплетна репарација на долниот строј на вагонот, репарација на елктро деловите, ентериерско и екстерно уредување на вагонот.

Повеќе...

Страница 1 од 2