За прв пат после 1986 година Македонски железници ТРАНСПОРТ АД набави нови товарни вагони

Барање за прибирање понуди

Број на оглас

7943-IFT-43997

Држава

Република Македонија

Сектор

Транспорт

Бр. на Проект

43997

Средства на финансирање

ЕБОР

Вид на договор

Стоки, работи и услуги за Проект

Вид на известување

Барање за прибирање на понуди

Датум на издавање

02/07/2015

Краен рок

17/08/2015 во 12 часот, локално време Македонија

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ

Поправка на депо за одржување на возен парк

Ова Барање за прибирање на понуди се однесува на Генералното известување за набавки за овој Проект, кое е објавено на интернет страната од ЕБОР, Известување за набавки (www.ebrd.com) на 1-ви Јуни 2012 г., 15-ти Јули 2013 г. и 29-ти Јули 2014 г.

Македонски железници Транспорт АД Скопје („МЖ-Т АД“), во понатамошен текст „Клиент“ планира да искористи дел од средствата од заемот од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР или Банка) за трошоци за Проектот за обнова на Македонски железници, кој е дел од Проектот за обнова на возниот парк на Македонски железници (Проект).

Клиентот ги поканува сите квалификувани изведувачи да ги достават своите затворени понуди за договорот, кој ќе биде финансиран со дел од средствата на заемот:

За повеќе информации на следниов линк:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150701a.html

Повеќе...

Invitation for tender

Procurement ref.

7943-IFT-43997

Country

Republic of Macedonia

Business sector

Transport

Project ID

43997

Funding source

EBRD

Type of contract

Project goods, works and services

Type of notice

Invitation for Tenders

Issue date

02/07/2015

Closing date

17/08/2015 at  12:00 Macedonia

INVITATION FOR TENDERS

Rehabilitation of Rolling Stock Maintenance Depot

This Invitation for Tenders follows the General Procurement Notice for this project which was published on the EBRD Web Site, Procurement Notices (www.ebrd.com) on 1 June 2012, 15 July 2013 and 29 July 2014.

Macedonian Railways Transport JSC Skopje (MRTJSC) hereinafter referred to as the Employer, intends to use part of the proceeds of a loan from the European Bank for Reconstruction and Development (the EBRD or the Bank) towards the cost of the Macedonian Railways Rehabilitation Project which forms part of the overall Macedonian Railways Fleet Renewal Project (the Project).

The Employer now invites sealed tenders from eligible Contractors for the following contract to be funded from part of the proceeds of the loan:

For more information click on the following link:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150701a.html

Повеќе...

Македонија регионален логистички центар

Со изградба на брза пруга може да се овозможи поврзување на Атинското пристаниште Пиреја преку Македонија со Централна Европа. Раководители на железнички компании од регионот и кинеската компанија „Коско“, која во изминатиот период инвестирала повеќе од 700 милиони евра во грчкото пристаниште Пиреја анализираат логистички решенија за ефикасни транспортни траси од пристаништето преку железничките мрежи на територијата на Македонија до земјите од Централна Европа. Според оцените од средбата во Скопје, која ја организираа „Македонски железници Транспорт“ и „Коско“, со развој на транспортната мрежа и создавање железнички собирен пункт на стратегиско место во Македонија ќе се забрза транспортот на стока и ќе се зголеми конкурентноста на компаниите и на економиите.

Официјалните податоци покажубаат дека повеќе од 60 отсто од увозот на стоки во Македонија пристигнуваат преку „Океанскиот пат на свилата“ од пристаништата во Пиреја и од Солун.

Повеќе...

Потпишан колективниот договор на МЖ Транспорт АД - Скопје

03.04.2015 год.

Денес, по повеќегодишно преговарање и одлагање, во просториите на МЖ Транспорт АД - Скопје потпишан е Колективниот договор на Акционерското друштво за транспорт Македонски железници Транспорт АД - Скопје.

Колективниот договор, изработен врз основа на Законот за работни односи и Општиот колективен договор за јавен сектор на Република Македонија, го потпиша Никола Костов, претседател на Управниот одбор на Акционерското друштво, односно претставниците на репрезентативните синдикати: Александар Здравковски, претседател на Синдикалната организација на железничарите при МЖ Транспорт АД - Скопје и Ѓоко Илиевски, претседател на Синдикатот на вработени на Подружница за влеча на возови.

Промотивно патување за млади

21.03.2015 год.

Денес, Никола Костов, генерален директор на Македонски железници Транспорт АД - Скопје и Марјан Спасески, директор на Агенцијата за млади и спорт, дополнително го активираа проетот за бесплатно патување со железницата (секој трет викенд во месецот), на лица помлади од 27 години.

За таа цел, со желба за промоција на железницата, група на млади заедно со Костов и Спасески со воз заминаа на кафе во Велес.

Барање за прибирање понуди

Број на оглас

7838-IFT-43997

Држава

Република Македонија

Сектор

Транспорт

Бр. на Проект

43997

Средства на финансирање

ЕБОР

Вид на договор

Стоки, работи и услуги за Проект

Вид на известување

Барање за прибирање на понуди

Датум на издавање

17 март 2015

Краен рок

29 април 2015 во 12:00 часот по локално време

Барање за прибирање на понуди

Ова Барање за прибирање на понуди се однесува на Генералното известување за набавки за овој Проект, кое е објавено на интернет страната од ЕБОР, Известување за набавки (www.ebrd.com) на 1-ви Јуни 2012 г., 15-ти Јули 2013 г. и 29-ти Јули 2014 г.

Македонски железници Транспорт АД Скопје („МЖ-Т АД“), во понатамошен текст „Клиент“ планира да искористи дел од средствата од заемот од Европската Банка за Обнова и Развој (ЕБОР или Банка) за трошоци за Проектот за обнова на Македонски железници, кој е дел од Проектот за обнова на возниот парк на Македонски железници (Проект).

Клиентот ги поканува сите квалификувани изведувачи да ги достават своите затворени понуди за договорот, кој ќе биде финансиран со дел од средствата на заемот:

Поправка на депо за одржување на возен парк од МЖ-Т АД, Скопје:

Депото за одржување се состои од следниве делови:
Хала 1: Ходник, работилници, хемиски лаборатории, простории за персоналот и тоалети;
Хала 2a: Сервисирање на дизел и електрични локомотиви;
Хала 2b: Сервисирање на дизел локомотиви;
Хала 3: Сервисирање на постоље и кран за постоље;
Хала 4a: Машинска работилница. Сервисирање на електромотор.  Помали машински уреди;
Хала 4b: Сервисирање на постоље;
Хала 5: Поправки на електромоторни возови (ЕМВ) и дизелмоторни возови (ДМВ).

За повеќе информации на следниов линк:

http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-150317a.html

Повеќе...

Страница 1 од 2